Meta-analysis and commentary: Preemptive correction of arteriovenous access stenosis.

Access publication

Citation: Raimann JG, Waldron L, Koh E, Miller GA, Sor MH, Gray RJ, Kotanko P. Meta-analysis and commentary: Preemptive correction of arteriovenous access stenosis. Hemodial Int. 2018 Apr;22(2):279-280. doi: 10.1111/hdi.12614. Epub 2017 Oct 3.

Authors